Achtergrondinfo

Het generaal pardon

Notitie inzake bewijslast Categorie D, zoals bedoeld in het regeerakkoord. In het regeerakkoord zijn criteria opgenomen aangaande wie onder het generaal pardon valt en wie niet. De criteria zijn als volgt weergegeven:
  • een eerste asielaanvraag hebben ingediend voor 1 april 2001
  • ten aanzien van wie geen contra-indicaties om reden van criminaliteit (criteria ongewenst verklaring) of oorlogsmisdrijven bestaan;
  • voor 13 december 2006 in opvang van het project terugkeer verkeerde (oorspronkelijk project en zij-instroom) en alsnog in procedure waren verwikkeld onderscheidenlijk nog niet waren uitgestroomd, dan wel
  • op dat moment Nederland niet hadden verlaten of daaruit verwijderd waren en blijkens een uitdrukkelijke verklaring van de burgemeester van een gemeente daar bekend waren en aantoonbaar sinds begin 2006 verbleven in het kader van noodopvang, zoals gedefinieerd in het kader van het project terugkeer, dan wel (De definitie van noodopvang uit het Handboek Terugkeer luidt: Onder noodopvang wordt verstaan elke vorm van verifieerbare ondersteuning (in termen van het verschaffen van onderdak en voorzien in levensonderhoud) die in een gemeente, door de gemeente zelf of een ander, beschikbaar is gesteld aan de vreemdeling.)
  • op grond van de oude Vreemdelingenwet in het kader van het categoriale beschermingsbeleid of op medische gronden een tijdelijke verblijfsvergunning hadden gekregen, welke nog niet was ingetrokken op 13 december 2006.
 

Handvest van de grondrechten van de Europese Unie

Artikel 34 lid 3 luidt:

Om sociale uitsluiting en armoede te bestrijden, erkent en eerbiedigt de Unie het recht op sociale bijstand en op bijstand ten behoeve van huisvesting, teneinde al diegenen die niet over voldoende middelen beschikken, een waardig bestaan te verzekeren, onder de door het Gemeenschapsrecht en de nationale wetgevingen en praktijken gestelde voorwaarden.